Dụng cụ khách sạn- Nhà hàng

Xe đẩy phục vụ rượu 07

Xe đẩy phục vụ rượu 07

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe đẩy phục vụ rượu 08

Xe đẩy phục vụ rượu 08

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ rượu 09

Xe phục vụ rượu 09

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ rượu 010

Xe phục vụ rượu 010

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ rượu 011

Xe phục vụ rượu 011

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ rượu 012

Xe phục vụ rượu 012

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ rượu 013

Xe phục vụ rượu 013

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ rượu 014

Xe phục vụ rượu 014

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ rượu 015

Xe phục vụ rượu 015

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ rượu 016

Xe phục vụ rượu 016

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ rượu 017

Xe phục vụ rượu 017

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ rượu 018

Xe phục vụ rượu 018

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng