Dụng cụ khách sạn- Nhà hàng

Xe phục vụ rượu 019

Xe phục vụ rượu 019

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ rượu 20

Xe phục vụ rượu 20

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ rượu 21

Xe phục vụ rượu 21

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 06

Xe phục vụ phòng 06

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 07

Xe phục vụ phòng 07

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 08

Xe phục vụ phòng 08

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 09

Xe phục vụ phòng 09

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 10

Xe phục vụ phòng 10

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 01

Xe phục vụ phòng 01

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 02

Xe phục vụ phòng 02

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 03

Xe phục vụ phòng 03

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 04

Xe phục vụ phòng 04

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng