Dụng cụ khách sạn- Nhà hàng

Xe phục vụ phòng 11

Xe phục vụ phòng 11

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 12

Xe phục vụ phòng 12

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 13

Xe phục vụ phòng 13

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 14

Xe phục vụ phòng 14

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 15

Xe phục vụ phòng 15

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 16

Xe phục vụ phòng 16

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 18

Xe phục vụ phòng 18

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 17

Xe phục vụ phòng 17

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 19

Xe phục vụ phòng 19

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe phục vụ phòng 20

Xe phục vụ phòng 20

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe đẩy phục vụ rượu 05

Xe đẩy phục vụ rượu 05

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng

Xe đẩy phục vụ rượu 06

Xe đẩy phục vụ rượu 06

Giá: Liên hệ

Bảo hành: tháng